Parashat Bamidbar 

Parashat Nasso

Parashat Behaalotcha

Parashat Shelach

Parashat Korach

Parashat Chukat

Parashat Balak

Parashat Pinchas

Parashat Matot

Parashat Masei